ایستگاه 17 شهریور

آدرس: 
خیابان 17 شهریور
منطقه: 
منطقه12
نوع: 
ثابت