ایستگاه گلستان

آدرس: 
خیابان گلستان
منطقه: 
منطقه14
نوع: 
سيار