ایستگاه کیان پارس

آدرس: 
خیابان امام خمینی خیابان کیانپارس
منطقه: 
منطقه2
نوع: 
ثابت