ایستگاه کوثر

آدرس: 
خیابان کوثر
منطقه: 
منطقه12
نوع: 
ثابت