ایستگاه کمال

آدرس: 
خیابان کمال
منطقه: 
منطقه3
نوع: 
ثابت