ایستگاه کشوری

آدرس: 
اتوبان شهید کشوری - روبروی آپارتمان های گلستان
منطقه: 
منطقه6
نوع: 
ثابت