ایستگاه وحید

آدرس: 
ابتدای خیابان وحید
منطقه: 
منطقه5
نوع: 
ثابت