ایستگاه نوبهار

آدرس: 
فلکه نوبهار
منطقه: 
منطقه8
نوع: 
ثابت