ایستگاه ناژوان

آدرس: 
کندرو خرم و خیام
منطقه: 
منطقه9
نوع: 
سيار