ایستگاه ناصر خسرو

آدرس: 
خیابان بهارستان غربی خیابان امین نبش خیابان بهاران
منطقه: 
منطقه12
نوع: 
سيار