ایستگاه میرداماد

آدرس: 
خیابان کاشانی ابتدای خیابان میرداماد
منطقه: 
منطقه1