ایستگاه مولوی

آدرس: 
بزرگراه شهید چمران خیابان مولوی 
منطقه: 
منطقه7
نوع: 
سيار