ایستگاه منوچهری

آدرس: 
خیابان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری
منطقه: 
منطقه3
نوع: 
سيار