ایستگاه مفتح

آدرس: 
پل مفتح ابتدای کندروی حبیب الهی
منطقه: 
منطقه13
نوع: 
سيار