ایستگاه مسجد علی

آدرس: 
خیابان جی-خیابان مسجد علی
منطقه: 
منطقه15
نوع: 
ثابت