ایستگاه محمد طاهر

آدرس: 
خیابان محمد طاهر
منطقه: 
منطقه14
نوع: 
سيار