ایستگاه قلمستان

آدرس: 
خیابان امام خمینی جنب پارک قلمستان
منطقه: 
منطقه2
نوع: 
سيار