ایستگاه قائمیه

آدرس: 
خیابان قائمیه
منطقه: 
منطقه13
نوع: 
ثابت