ایستگاه فروغی

آدرس: 
خیابان فروغی تقاطع بید آبادی
منطقه: 
منطقه1
نوع: 
سيار