ایستگاه فروردین

آدرس: 
خیابان فروردین
منطقه: 
منطقه7
نوع: 
سيار