ایستگاه فجر

آدرس: 
خیابان معراج چهار راه فجر 3
منطقه: 
منطقه10
نوع: 
سيار