ایستگاه طیب

آدرس: 
ابتدای خیابان طیب
منطقه: 
منطقه1
نوع: 
سيار