ایستگاه شهبازی

آدرس: 
خیابان شهبازی نرسیده به بیمارستان
منطقه: 
منطقه8
نوع: 
ثابت