ایستگاه شفق

آدرس: 
خیابان شفق مقابل ایستگاه گاز
منطقه: 
منطقه13
نوع: 
ثابت