ایستگاه سپاهانشهر

آدرس: 
سپاهانشهر بلوار غدیر
منطقه: 
منطقه5
نوع: 
ثابت