ایستگاه زنبق

آدرس: 
خیابان لاله جنب پارک زنبق
منطقه: 
منطقه14
نوع: 
ثابت