ایستگاه زاهد

آدرس: 
خیابان زاهد 
منطقه: 
منطقه1
نوع: 
ثابت