ایستگاه رجایی

آدرس: 
خیابان شهید رجایی
منطقه: 
منطقه15
نوع: 
سيار