ایستگاه دهش

آدرس: 
خیابان شیخ مفید نبش خیابان مصلی
منطقه: 
منطقه6
نوع: 
سيار