ایستگاه حکمت

آدرس: 
خیابان حکمت
منطقه: 
منطقه12
نوع: 
ثابت