ایستگاه حمزه

آدرس: 
خیابان حمزه
منطقه: 
منطقه4
نوع: 
سيار