ایستگاه جی شیر

آدرس: 
خیابان جی شیر
منطقه: 
منطقه15
نوع: 
سيار