ایستگاه امیر حمزه

آدرس: 
شهرک امیرحمزه خیابان چهارم
منطقه: 
منطقه13
نوع: 
ثابت