ایستگاه اطشاران

آدرس: 
خیابان اطشاران جنب امامزاده اطشاران
منطقه: 
منطقه10
نوع: 
سيار