ایستگاه اریسون

آدرس: 
خیابان اریسون
منطقه: 
منطقه15
نوع: 
سيار