ایستگاه ارباب

آدرس: 
خیابان ارباب قبل از چهار راه ارباب
منطقه: 
منطقه6
نوع: 
سيار