ایستگاه ابوالحسنی

آدرس: 
خیابان ابوالحسنی
منطقه: 
منطقه3
نوع: 
سيار