ایستگاه آل محمد

آدرس: 
خیابان آل محمد
منطقه: 
منطقه7
نوع: 
سيار