ایستگاه آل خجند

آدرس: 
خیابان آل خجند
منطقه: 
منطقه10
نوع: 
ثابت