ایستگاه آل بویه

آدرس: 
خیابان آل بویه
منطقه: 
منطقه14
نوع: 
سيار