منطقه نوع ايستگاه آدرس ايستگاه

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خيابان صائب غربي - نبش پمپ بنزين

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خيابان كمال -روبروي ساختمان شهرداري منطقه3

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خيابان كمال -روبروي ساختمان شهرداري منطقه3